श्री गुरू ग्रंथ साहिब दर्पण । टीकाकार: प्रोफैसर साहिब सिंह । अनुवादक भुपिन्दर सिंह भाईख़ेल

Page 1426

ifrr mşkkjąk ikjczgeq laezFk iqj[kq vik#œ ftlfg mşkkjs ukudk lks flejs fljtąkgk#œƒ‡œ nwth NksfM dqokVúh bdl lm fprq ykbœ nwtS ĂkOakh ukudk ogfąk yqúanúh tkbœƒˆœ frgVús cktkj lmnk djfu oąktkfjvkœ lpq o[k# ftuh yfnvk ls lpús iklkjœƒ‰œ iaFkk izse u tkąkbZ Ăwyh fQjS xokfjœ ukud gfj fcljkb dS imns ujfd vaşŤkjœƒŠœ  ¼iék ƒ†„ˆ½

in~ vFkZ:– ifrr–¼fodkjksa esa½ fxjs gqŞA ifrr mşkkjąk–fodkfjŤksa dks fodkj esa ls fudkyus okykA laezFk–lĂh rkdrksa dk ekfydA vikj–csvarA ftlfg–ftl ¼euq"Ť½ dksA mşkkjs–¼fodkjksa ls½ cpkrk gSA lks–og euq"Ť ¼Şd opu½A15A

NksfM–Nksú nsA nwth dqokVúh–¼ijekRek dh Ťkn ds fcuk½ vkSj dksŁk jkLrkA lm–lsA Ăko–IŤkjA Ăkoha–IŤkjksa esaA nwts ĂkOakh–¼ijekRek ds fcuk½ vkSjksa ds Lusg esa ¼Qlus ls½A ogfąk–cgko esaA yqúanúh–yqŽˇdrh, cgrhA tkb–tkrh gSA16A

frgVús–fr+gVús, rhu gkVksa okysA frgVús cktkj–rhu gkVksa okys cktkj esa, ekŤk ds rhu xqąkksa ds izĂko esaA djfu–djrs gSaA lmnk–nqfuŤk dk dkj OŤogkjA oąktkfjvk–txr esa oąkt djus vkŞ thoA lpq–lnk fLFkj gjh ukeA iklkj–ilkjhA17A

iaFkk–jkLrkA iaFkk izse–izse dk jklrkA tkąkbZ–tkus, tkurh ¼Şdopu½A xokfj–ew[kZ tho LŹhA Ăwyh–lgh thou jkg ls foNqúh gqbZA fcljkb dS–Ăqyk dsA ujfd–ujd esaA ujfd vaşŤkj–vaşksjs udZ esaA18A

vFkZ:– gs ĂkbZ! vdky iqj[k ijekRek csvar gS, lc rkdrksa dk ekfyd gS, fodkfjŤksa dks fodkjksa ls cpkus okyk gSA gs ukud! ftl ¼tho½ dks og fodkjksa esa fudkyrk gS, og ml l`tugkj djrkj dks flejus yx tkrk gSA15A

gs ĂkbZ! flQZ Şd ijekRek ds lkFk ¼viuk½ fpŸk tksús j[k, ¼izĂw dh Ťkn ds fcuk½ ekŤk ds eksg okyk dksŁk jkLrk Nksú nsA gs ukud! vkSjksa ds IŤkj esa ¼Qlus ls½, tho–LŹh ¼fodkjksa ds½ cgko esa cgrh pyh tkrh gSA16A

gs ĂkbZ! ¼txr esa gjh–uke dk½ oąkt djus vkŞ gqŞ tho ¼vke rkSj ij½ ekŤk ds rhu xqąkksa ds izĂko rys gh nqfuŤk dh dkŤZ–OŤogkj djrs jgrs gSaA vly OŤkikjh os gSa ftUgksaus ¼ŤgkWa ls½ lnk–fLFkj gjh–uke ¼dk½ lkSnk yknk gSA17A

gs ĂkbZ! tks tho–LŹh ¼ijekRek ds½ izse dk jkLrk ugha tkurh, og ew[kZ LŹh thou ds lgh jkg las VwV ds ĂVdrh fQjrh gSA gs ukud! ijekRek ¼dh Ťkn½ Ăqyk ds tho Ąkksj ujd esa iús jgrs gSaA18A

ekbvk eugq u ohljS ekaxS naeka naeœ lks izĂq fpfr u vkobZ ukud ugh djafeœƒ‹œ frp# ewfy u FkqMaånks ftp# vkfi fØikyqœ lcnq v[kqVq ckck ukudk [kkfg [kjfp şkuq ekyqœ„‚œ [kaĂ fodkanús ts ygka fĄkuka lkoh rksfyœ rafu túkabZ vkiąkS ygka lq ltąkq Vksfyœ„ƒœ ltąkq lpk ikfrlkgq flfj lkgka nS lkgqœ ftlq ikfl cfgfBvka lksghvS lĂuka nk oslkgqœ„„œ  ¼iék ƒ†„ˆ½

in~ vFkZ:– eugq–eu lsA ohljS–ĂwyrhA ekaxS–ekaxrk jgrk gSA naeka nae–iSls gh iSls, şku gh şkuA fpfr–fpŸk esaA u vkobZ–uk vkŞ, ugha vkrkA djafe–dje esa, ĂkXŤ esa, fdler lsA19A

frp#–rc rdA ewfy u–fcYdqy ughaA Fkqúånks–Fkqúnk, de gksrk, lekIr gksrkA ftp#–tc rdA lcnq–ijekRek dh flQr lkykgA v[kqV–dĂh uk [kRe gksus okyk ¼şku½A ckck–gs ĂkbZ! [kkfg–[kqn bLrseky djA [kjfp–vkSjksa dks ckWaVA20A

fodkanús–fcdrsA ygka–eSa ŽWwaŽ ywa, [kjhn ywWaA fĄkauka–eSa ys yWwaA lkoh–cjkcjA rksfy–rksy dsA lkoh rksfy–vius LoS ds cjkcj dk rksy dsA rafu–škjhj ijA Vksfy–[kkst dsA ltąkq–feŹA21A

lnk–lnk dkŤe jgus okykA lkgka nS flfj–škkgksa ds flj ijA lkgq–škkg, ikrškkgA lksghvS–lqanj ysrs gSa, škksĂk dekbZ tkrh gSA oslkgq–vkljkA22A

vFkZ:– gs ĂkbZ! ¼ekŤk–xzflr euq"Ť ds½ eu ls ekŤk dĂh ugha Ăwyrh, ¼og gj oDr½ şku gh şku rykškrk jgrk gSA og ijekRek ¼tks lc dqN nsus okyk gS, mlds½ fpŸk esa ugha vkrkA ij, gs ukud! ¼og ekŤk–xzflr euq"Ť Ăh DŤk djs? uke–şku mldh½ fdLer esa gS gh ughaA19A

gs ukud ¼dg–½ gs ĂkbZ! ijekRek dh flQrlkykg Şslk şku gS Şslk eky gS tks dĂh [kRe ugha gksrkA ¼bl şku dks LoŤa½ bLrseky fdŤk dj, ¼vkSjksa dks Ăh½ ckWaVk djA tc rd ijekRek LoŤa nŤkoku jgrk gS, rc rd Ťg şku dĂh lekIr ugha gksrkA20A

gs ĂkbZ! vxj eSa dgha ia[k ŽwWaŽ ywWa, rks eSa viuk–vki ns ds mlds cjkcj rksy ds og ia[k ys ywWaA eSa og ia[k vius škjhj ij tú ywWa vkSj ¼múku Ăj ds½ rykšk ds ml lTtu–izĂw dk feyki gkfly dj yWwa ¼Ăko, LoS–Ăko lnds djus ls gh og vkfRed múku Ăjh tk ldrh gS ftldh cjdfr ls ijekRek fey tkrk gS½A21A

gs ĂkbZ! ¼vly½ feŹ lnk dkŤe jgus okyk izĂw–ikrškkg gS tks ¼nqfuŤk ds lkjs½ ikrškkgksa ds flj ij ikrškkg gS ¼lc nqfuŤk ds cknškkgksa ls cúk gS½A og izĂw–ikrškkg lc thoksa dk vkljk gS, ¼og Şslk gS fd½ mlds ikl cSBus ls ¼yksd–ijyksd dh½ škksĂk dek yh tkrh gSA22A

ੴ ¼bd vksvadkj½ lfrxqj izlkfnœ lyksd egyk ‹œ xqu xksfcan xkbvks ugh tueq vdkjFkq dhuqœ dgq ukud gfj Ătq euk ftg fcfşk ty dm ehuqœƒœ fcf[kvu flm dkgs jfpvks fue[k u gksfg mnklqœ dgq ukud Ătq gfj euk ijS u te dh Qklœ„œ rjukiks bm gh xbvks yhvks tjk ruq thfrœ dgq ukud Ătq gfj euk vmşk tkrq gS chfrœ…œ  ¼iék ƒ†„ˆ½

in~ vFkZ:– xqu xksfcan–xksfcan ds xqąkA vdkjFk–OŤFkZA dhuq–cuk fyŤkA dgq–dgA euk–gs eu! ftg fcfşk–ftl rjhds ls, ftl rjgA ty dm–ikuh dksA ehuq–eNyhA1A

fcf[kvu flm–fof"kŤksa lsA dkgs–DŤksa? fue[k–¼fues"k½ vkWa[k Łidus ftrus leŤ ds fyŞA u gksfg–rw ugha gksrkA mnklq–mijkeA ijS u–ugha iúrkA Qkl–QankA2A

rjukiks–tokuh ¼r#ąk–toku½A bm gh–Şsls gh, csijokgh esaA tjk–cqŽˇkikA thfr yhvks–thr fyŤkA vmşk–mezA tkr gS chfr–xqtjrh tk jgh gSA3A

vFkZ:– gs ĂkbZ! vxj rwus ijekRek ds xqąk dĂh ugha xkŞ, rks rwus viuk ekul tUe fudEek dj fyŤkA gs ukud! dg–gs eu! ijekRek dk Ătu fdŤk dj ¼vkSj, mldks bl rjg ftanxh dk vkljk cuk½ tSls ikuh dks eNyh ¼viuh ftan dk vkljk cukŞ j[krh gS½A1A

gs ĂkbZ! rw fof"kŤksa ds lkFk ¼bruk½ eLr DŤksa jgrk gS? rw vkWa[k Łidus ftrus leŤ ds fyŞ Ăh fof"kŤksa ls fpŸk ugha gVkrkA gs ukud! dg– gs eu! ijekRek dk Ătu fdŤk djA ¼Ătu dh cjdfr ls½ teksa dk Qank ¼xys esa½ ugha iúrkA2A

gs ĂkbZ! ¼rsjh½ tokuh csijokgh esa gh xqtj xbZ, ¼vc½ cqŽˇkis us rsjs škjhj dks thr fyŤk gSA gs ukud! dg– gs eu! ijekRek dk Ătu fdŤk djA mez xqtjrh tk jgh gSA3A

fcjfşk Ăbvks lwŁS ugh dkyq igwfpvks vkfuœ dgq ukud uj ckojs fdm u ĂtS Ăxokuqœ†œ şkuq nkjk laifr lxy ftfu viquh dfj ekfuœ bu eS dNq laxh ugh ukud lkph tkfuœ‡œ  ¼iék ƒ†„ˆ½

in~ vFkZ:– fcjfşk–cqWŽkA lwŁS ugh–leŁ esa ugha vkrkA dkyq–ekSrA vkfu–vk dsA uj ckojs–gs ŁYys euq"Ť! u Ătfg–rw ugha tirkA4A

nkjk–LŹhA laifr lxy–lkjh laifŸk, lkjh tkŤnknA ftfu efu–uk eku, dgha Şslk uk leŁA viquh dfj–viuh tku dsA bu efg–bu lĂh esaA laxh–lkFkhA lkph tkfu–¼Ťs ckr½ lp eku ysA5A

vFkZ:– gs ukud! dg– gs ŁYys euq"Ť! rw DŤksa ijekRek dk Ătu ugha djrk? ¼ns[k, vc rw½ cqWŽk gks xŤk gS ¼ij, rqŁs vĂh Ăh Ťg½ leŁ ugha vk jgh fd ekSr ¼flj ij½ vk igqWaph gSA4A

gs ukud! ¼dg– gs ĂkbZ!½ şku, LŹh, lkjh tkŤnkn– ¼bldks½ viuh dj ds uk ekuA Ťs ckr lPph leŁ fd bu lĂh esa ls dksbZ Şd Ăh rsjk lkFkh ugha cu ldrkA5A

ifrr mşkkju ĂS gju gfj vukFk ds ukFkœ dgq ukud frg tkuhvS lnk clrq rqe lkfFkœˆœ ruq şkuq ftg rks dm nhvks rka flm usgq u dhuœ dgq ukud uj ckojs vc fdm Mksyr nhuœ‰œ ruq şkuq laiS lq[k nhvks v# ftg uhds şkkeœ dgq ukud lquq js euk flejr dkfg u jkeqœŠœ  ¼iék ƒ†„ˆ½

in~ vFkZ:– ifrr–fodkjksa esa fxjs gqŞA ifrr mşkkju–fodkfjŤksa dks fodkjksa ls cpkus okysA ĂS–¼škCn ‘Ăm’ dk cgqopu½A ĂS gju–lkjs Mj nwj djus okysA vukFk ds ukFk–fu[kleksa ds [kleA frg–ml ¼ijekRek½ dksA tkuhvS–¼bl rjg½ tkuuk pkfgŞ ¼fd½A lkfFk–lkFkA6A

ftg–ftl ¼ijekRek½ usA rks dm–rqŁsA rka flm–ml ¼ijekRek½ ds lkFkA usgq–IŤkjA uj ckojs–gs ŁYys euq"Ť! nhu–vkrqjA 7A

laiS–şkuA v#–vkSjA ftg–ftl usA uhds–vPNs, lksgąksA şkke–ĄkjA dkfg u–DŤksa ughaA8A

vFkZ:– gs ukud! dg– ¼gs ĂkbZ!½ izĂw th fodkfjŤksa dks fodkjksa ls cpkus okys gSa, lkjs Mj nwj djus okys gSa, vkSj vukFkksa ds ukFk gSaA gs ĂkbZ! ml ¼izĂw½ dks ¼bl izdkj½ leŁuk pkfgŞ fd og lnk rsjs lkFk clrk gSA6A

gs ukud! dg– gs ŁYys euq"Ť! ftl ¼ijekRek½ us rqŁs škjhj fnŤk, şku fnŤk, rwus mlds lkFk IŤkj ugha MkykA fQj vc nhu–ghu cu ds ¼vkrqj gks ds½ ĄkcjkŤk DŤksa fQjrk gS ¼Ăko, ml gjh dks uk Ťkn djus ds dkjąk Ąkcjkuk rks gqvk gh½A7A

gs ukud! dg– gs eu! lqu, ftl ¼ijekRek½ us škjhj fnŤk, şku fnŤk, tkŤnkn nh, lq[k fnŞ vkSj lqanj Ąkj fnŞ, ml ijekRek dk rw fleju DŤksa ugha djrk?A8A

lĂ lq[k nkrk jkeq gS nwlj ukfgu dksbœ dgq ukud lqfu js euk frg flejr xfr gksbœ‹œ ftg flejr xfr ikbZvS frg Ătq js rS ehrœ dgq ukud lquq js euk vmşk ĄkVr gS uhrœƒ‚œ  ¼iék ƒ†„ˆ–ƒ†„‰½

in~ vFkZ:–nkrk–nsus okykA ukfgu–ughaA frg–ml ¼jke½ dksA flejr–flejrs gqŞA xfr–ÅWaph vkfRed voLFkkA9A

ikbZvS–izkIr dh tkrh gSA rS–rwA js ehr–gs feŹ! vmşk–mezA uhr–fuRŤA10A

vFkZ:– gs ukud! dg– gs eu! ijekRek ¼gh½ lkjs lq[k nsus okyk gS, ¼mlds cjkcj dk vkSj½ dksbZ nwljk ugha gS, ml ¼dk uke½ flejrs gqŞ ÅWaph vkfRed voLFkk ¼Ăh½ izkIr gks tkrh gSA9A

gs feŹ! rw ml ijekRek dk Ătu fdŤk dj, ftldk uke flejus ls ÅWaph vkfRed voLFkk izkIr gksrh gSA gs ukud! dg– gs eu! lqu, mez ĄkVrh tk jgh gS ¼ijekRek dk fleju uk fclkj½A10A


TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh