श्री गुरू ग्रंथ साहिब दर्पण । टीकाकार: प्रोफैसर साहिब सिंह । अनुवादक भुपिन्दर सिंह भाईख़ेल

Page 1385

Extra text associated with this page

ੴ¼bd vksvadkj½ lfr ukeq djrk iqj[kq fujĂm fujoS#
vdky ewjfr vtwuh lSĂa xqj izlkfnœ

loŤs lzh eq[kckd~ egyk ‡œ

vkfn iqj[k djrkj djąk dkjąk lĂ vkisœ ljc jfgvks Ăjiwfj lxy ĄkV jfgvks fcvkisœ   ¼iék ƒ…Š‡½

in~ vFkZ:– iqj[k–loZ OŤkidA djąk dkjąk–djąk dk dkjąk, l`f"V dk vkfnA Ăjiwfj–OŤkidA lxy ĄkV–lkjs ĄkVksa esaA jfgvks fcvkis–OŤki jgk gS, ilj jgk gS, gktj uktj gSA

vFkZ:– gs vkfn iqj[k! gs djrkj! rw [kqn gh lkjh l`f"V dk ewy gSA rw lc txg Ăjiwj gS;¼Ăko, dksbZ txg Şslh ugha, tgkWa rw uk gks½A rw lc škjhjksa esa ekStwn gSA

CŤkirq ns[khvS txfr tkuS dmuq rsjh xfr ljc dh j[Ťk djS vkis gfj ifrœ  ¼iék ƒ…Š‡½

in~ vFkZ:– ns[khvS–ns[krs gSaA txfr–txr esaA ifr–ekfydA

vFkZ:– gs ¼lcds½ ekfyd vdky iqj[k! rw lkjs txr esa iljk gqvk fn[kkbZ ns jgk gSA dkSu tkurk gS fd rw fdl rjg dk gS? rw LoŤa gh lc ¼thoksa½ dh jĎkk djrk gSA

vfcuklh vfcxr vkis vkfi mrifrœ ŞsdS rwgh ŞsdS vu ukgh rqe Ăfrœ  ¼iék ƒ…Š‡½

in~ vFkZ:– vfcuklh–ukšk uk gksus okykA vfcxr–vOŤDr tks OŤfDr ls jfgr gks, škjhj ls jfgr, vn`"V, bu vkWa[kksa ls uk fn[kus okykA vkis vkfi–vius vki lsA mrifr–iSnkbškA vu–vUŤ, dksbZ vkSjA rqe Ăfr–rqe Ăkafr, rsjs tSlkA

vFkZ:– ¼gs vkfn iqj[k!½ rw dĂh ukšk gksus okyk ugha gS, rw bu vkWa[kksa ls ugha fn[krk; rsjh mRifŸk rsjs vius vki ls gh gSSA rw dsoy Şd gh Şd gS, rsjs tSlk vkSj dksbZ ugha gSA

gfj varq ukgh ikjko# dmuq gS djS chpk# txr firk gS lzc izku dks vşkk#œ  ¼iék ƒ…Š‡½

in~ vFkZ:– ikjkok#–bl ikj ml ikj, gn canhA lzc izku ds–lkjs izkfąkŤksa dkA vkşkk#–vkljkA

vFkZ:– ¼gs ĂkbZ!½ gjh dk var vkSj gncanh ugha ¼ikŤh tk ldrh½A dkSu ¼euq"Ť½ gS tks ¼mldh gncanh dks ŽwWaŽus ds fy޽ fopkj dj ldrk gS? gjh lkjs txr dk firk gS vkSj lkjs thoksa dk vkljk gSA

tuq ukudq Ăxrq nfj rqfy czge lelfj Şsd thg fdvk c[kkuSœ gka fd cfy cfy cfy cfy ln cfygkfjœƒœ  ¼iék ƒ…Š‡½

in~ vFkZ:– nfj–nj ij, ¼vdkyiqj[k ds½ njokts ijA rqfy–izokuA czge lelfj–vdky iqj[k ds leku, vdkyiqj[k dk ŚiA thg–thĂA c[kkuS–dgS, dg ldrh gSA cfy–lndsA ln–lnkA

vFkZ:– ¼gjh dk½ Ăxr lsod ¼xqŚ½ ukud ¼gjh ds½ nj ij ijoku ¼gqvk gS½ vkSj gjh tSlk gSA ¼esjh½ Şd thĂ ¼ml xqŚ ukud ds½ DŤk ¼xqąk½ dFku dj ldrh gS? eSa ¼xqŚ ukud ls½ lnds gwWa, lnds gWwa, lnk lnds gWwaA1A

uksV:– in ‘gkWa fd’ lobZŞs dh Vsd–ekŹ gh cjrk xŤk gSA

vafezr izokg lfj vrqy ĂaMkj Ăfj ijS gh rs ijS vij vikj ifjœ  ¼iék ƒ…Š‡½

in~ vFkZ:– vafezr–vkfRed thou nsus okyk uke–tyA izokg–Łjus, ogąk, pšesA lfj–ljsa, pyrs gSaA vrqy–tks rksys uk tk ldsaA ĂaMkj–[ktkusA Ăfj–Ăjs iús gSaA vij vikj–csvarA

vFkZ:– ¼gs vdky iqj[k!½ ¼rqŁls½ ve`r ds izokg py jgs gSa, rsjs uk rqy ldus okys [ktkus Ăjs iús gSa; rw ijs ls ijs gSa vkSj csvar gSA

vkiquks Ăkouq dfj eafŹ u nwljks şkfj vksifr ijykS ŞsdS fue[k rq Ąkfjœ  ¼iék ƒ…Š‡½

in~ vFkZ:– Ăkouq–ethZA dfj–djrk gSA eafŹ–eaŹ esa, eaŹąkk esa, lykg esaA nwljks–fdlh vkSj dksA u şkfj–ugha şkjrk gS, rw ugha ykrkA vksifr–mRifŸk, txr dh iSnkŤškA ijykS–izyŤ, txr dk ukškA ŞsdS fue[k–Şd fue[k esa, vkWa[k Łidus ftrus leŤ esaA rq–¼ro½ rsjsA

vFkZ:– rw viuh ethZ djrk gS; fdlh vkSj dks viuh lykg esa ugha ykrk, ¼Ăko, rw fdlh vkSj ls lykg ugha djrk½ rsjs Ąksjs esa ¼Ăko, rsjs gqde esa½ txr dh iSnkŤšk vkSj var vkWa[k Łidus ftrus leŤ esa gks tkrs gSaA

vku ukgh lelfj mthvkjks fujefj dksfV ijkNr tkfg uke yhŞs gfj gfjœ  ¼iék ƒ…Š‡½

in~ vFkZ:– vku–dksbZ vkSjA lelfj–cjkcj, leku, tSlkA mthvkjks–izdkšk, jkSškuhA fujefj–fueZy, lkQ ¼laLÑr:–fuekZYŤ, pure, Clean, Stainless. blls izkfØr vkSj iatkch Śi fujey, fujekfj, fujefj½A dksfV ijkNr–djksúksa ikiA tkfg–nwj gks tkrs gSaA

vFkZ:– dksbZ vkSj gjh tSlk ugha gS; mldk fueZy izdkšk gS; ml gjh dk uke ysus ls djksúksa iki nwj gks tkrs gSaA

tuq ukudq Ăxrq nfj rqfy czge lelfj Şsd thg fdvk c[kkuSœ gka fd cfy cfy cfy cfy ln cfygkfjœ„œ  ¼iék ƒ…Š‡½

vFkZ:– gjh dk Ăxr nkl ¼xqŚ½ ukud ¼gjh ds½ nj ij izoku ¼gqvk gS½ vkSj gjh tSlk gh gSA ¼esjh½ Şd thĂ ¼ml xqŚ ukud ds½ DŤk ¼xqąk½ dg ldrh gS? eSa ¼xqŚ ukud ls½ lnds gWwa, lnds gWwa, lnk lnds gWwaA2A

lxy Ăou şkkjs Şsd Fksa dhŞs fclFkkjs, iwfj jfgvks lzc efg, vkfi gS fujkjsœ  ¼iék ƒ…Š‡½

in~ vFkZ:– lxy Ăou–lkjs eaMy, lkjs yksdA şkkjs–cukŞ, FkkisA Şsd Fksa–Şd ¼vius vki½ lsA fclFkkjs–f[kykjk, ilkjkA iwfj jfgvks–OŤkid gSA fujkjs–fujkyk, fuosdyk, UŤkjkA

vFkZ:– ml gjh us lkjs yksd cukŞ gSa; Şd vius vki ls gh ¼Ťg lalkj dk½ foLrkj fdŤk gS; [kqn gh lc esa OŤkid gS ¼vkSj fQj½ gS ¼Ăh½ fuysZiA

gfj xqu ukgh var ikjs, thv tar lfĂ Fkkjs, lxy dks nkrk ŞsdS vy[k eqjkjsœ  ¼iék ƒ…Š‡½

in~ vFkZ:– Fkkjs–rsjsA vy[k–tks y[kk uk tk lds, ftldk lgh Śi cŤku uk fdŤk tk ldsA dks–dkA eqjkjs–gs eqjkfj! eqj uke ds nSRŤ dk oSjh ¼vdkyiqj[k ds ukeksa esa ls Şd Ťs uke Ăh cjrk xŤk gS½A

vFkZ:– gs csvar gjh! rsjs xqąkksa dk var vkSj ikj ugha ¼iú ldrk½A lkjs tho–tarq rsjs gh gSa, rw Şd [kqn gh lcdk nkrk gSA rsjk LoŚi cŤku ugha fdŤk tk ldrkA


TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh