श्री गुरू ग्रंथ साहिब दर्पण । टीकाकार: प्रोफैसर साहिब सिंह । अनुवादक भुपिन्दर सिंह भाईख़ेल

Page 1319

jkxq dfyvku egyk †

ੴ ¼bd vksvadkj½ lfrukeq djrk iqj[kq fujĂm fujoS# vdky ewjfr vtwuh lSĂa xqj izlkfnœ

jkek je jkeS varq u ikbvkœ ge ckfjd izfrikjs rqejs rw cM iqj[kq firk esjk ekbvkœƒœ jgkmœ gfj ds uke vla[k vxe gfg vxe vxe gfj jkbvkœ xqąkh fxvkuh lqjfr cgq dhuh bdq fryq ugh dhefr ikbvkœƒœ xksfcn xqąk xksfcn ln xkofg xqąk xksfcn varq u ikbvkœ rw vfefr vrksyq vijaij lqvkeh cgq tihvS Fkkg u ikbvkœ„œ mlrfr djfg rqejh tu ekşkkS xqu xkofg gfj jkbvkœ rqe~ ty fufşk ge ehus rqejs rsjk varq u drgw ikbvkœ…œ tu dm fØik djgq eşklwnu gfj nsogq ukeq tikbvkœ eS ewj[k vaşkqys ukeq Vsd gS tu ukud xqjeqf[k ikbvkœ†œƒœ   ¼iék ƒ…ƒ‹½

in~vFkZ:– je–loZ OŤkidA jkeS varq–ijekRek ¼dh gLrh½ dk varA ge–ge thoA izfrikjs–ikys gqŞA cM–cúkA ekbvk–ekWaœ1A jgkmA

vla[k–¼la[Ťk–fxurh½ vufxurA vxe–vigqWapA gfg–gSa ¼cgqopu½A jkbvk–jktk, ikfrškkgA lqjfr–lksp, fopkjA cgq–cgqrA ikbvk–ikŤk, ik dsA1A

ln–lnkA xkofg–xkrs gSa ¼cgq opu½A xqąk xksfcn varq–xksfcan ds xqąkksa dk varA vfefr–¼fefr–eŤkZnk, gn canh½ ftldh gLrh dk vanktk uk yxkŤk tk ldsA vijaij–ijs ls ijsA cgq tihvS–¼rsjk uke½ cgqr tik tkrk gSA Fkkg–xgjkbZA2A

mlrfr–ofMvkbZ, flQrlkykgA djfg–djrs gSa ¼cgqopu½A ekşkkS–¼ekşkoA ekŤk dk şkoA şko–ifr½ gs ekŤk ds ifr izĂw! gfj jkbvk–gs izĂw ikfrškkg! ty fufşk–ikuh dk [ktkuk, leqanzA ehus–eNfyŤkaA drgw–dgha ĂhA3A

dm–dks, ijA eşk lwnu–¼’eşkq’ jkĎkl dks ekjus okyk½ gs ijekRek! tikbvk–tius ds fyŞA vaşkqys–vaşks ds fyŞA Vsd–lgkjkA xqjeqf[k–xqŚ ds lUeq[k gksus ijA4A

vFkZ:– gs ĂkbZ! loZ–OŤkid ijekRek ¼ds xqąkksa½ dk var ¼fdlh tho Ńkjk½ ugha ikŤk tk ldrkA gs izĂw! ge tho rsjs cPps gSa, rsjs ikys gqŞ gSa, rw lcls cúk iqj[k gS, rw gekjk firk gS, rw gekjh ekWa gSA1A jgkmA

gs ĂkbZ! izĂw–ikrškkg ds uke vufxur gSa ¼izĂw ds ukeksa dh fxurh rd½ igqWap ugha gks ldrhA gs ĂkbZ! vusdksa xqąkoku euq"Ť vusdksa fopkjoku euq"Ť cgqr lksp–fopkj djrs vkŞ gSa, ij dksbZ Ăh euq"Ť ijekRek dh egkurk dk jŸkh Ăj Ăh vkdyu ugha dj ldkA1A

gs ĂkbZ! ¼vusdksa gh tho½ ijekRek ds xqąk lnk xkrs gSa, ij ijekRek ds xqąkksa dk var fdlh us ugha ikŤkA gs izĂw! rsjh gLrh dks ukik ugha tk ldrk, rsjh gLrh dks rksyk ugha tk ldrkA gs ekfyd–izĂw! rw ijs ls ijs gSA rsjk uke cgqr tik tk jgk gS, ¼ij rw Şd Şslk leqanz gS fd mldh½ xgjkbZ ugha ikbZ tk ldrhA2A

gs ekŤk ds ifr–izĂw! gs izĂw–ikfrškkg! rsjs lsod rsjh flQr–lkykg djrs jgrs gSa, rsjs xqąk xkrs jgrs gSaA gs izĂw! rw ¼ekuks, Şd½ leqanz gS, ge tho rsjh eNfyŤkWa gSa ¼eNyh unh esa rSjrh rks gS ij unh dh gLrh dk vanktk ugha yxk ldrh½A gs izĂw! dgha Ăh dksbZ tho rsjh gLrh dk var ugha ik ldkA3A

gs nSRŤ–neu izĂw! ¼vius½ lsod ¼ukud½ ij esgj djA gs gjh! ¼eqŁs viuk½ uke ns ¼eSa fuRŤ½ tirk jgWwaA eqŁ ew[kZ okLrs eqŁ vaşks ds fyŞ ¼rsjk½ uke lgkjk gSA gs nkl ukud! ¼dg–½ xqŚ dh škjąk iú dj gh ¼ijekRek dk uke½ izkIr gksrk gSA4A1A

dfyvkuq egyk †œ gfj tuq xqu xkor gflvkœ gfj gfj Ăxfr cuh efr xqjefr şkqfj elrfd izfĂ fyf[kvkœƒœ jgkmœ xqj ds ix flejm fnu jkrh efu gfj gfj gfj cflvkœ gfj gfj gfj dhjfr tfx lkjh Ąkfl panuq tlq Ąkflvkœƒœ gfj tu gfj gfj gfj fyo ykbZ lfĂ lkdr [kksft ibvkœ ftm fdjr latksfx pfyvks uj fuandq ixq ukxfu Nqfg tfyvkœ„œ tu ds rqe~ gfj jk[ks lqvkeh rqe~ tqfx tqfx tu jf[kvkœ dgk Ăbvk nSfr djh c[khyh lĂ dfj dfj Łfj ifjvkœ…œ tsrs thv tar izfĂ dhŞs lfĂ dkyS eqf[k xzflvkœ gfj tu gfj gfj gfj izfĂ jk[ks tu ukud ljfu ibvkœ†œ„œ   ¼iék ƒ…ƒ‹½

in~vFkZ:– gfj tuq–ijekRek dk Ăxr ¼Şd opu½A gflvk–izlUufpŸk jgrk gS, f[kyk jgrk gSA cuh–Qcrh gS, IŤkjh yxrh gSA şkqfj–şkqj ls, şkqj njxkg ls, igys ls ghA elrfd–ekFks ijA izfĂ–izĂw usA1A jgkmA

ix–iSj, pjąk ¼cgqopu½A flejm–eSa flejrk gWwaA efu–eu esaA dhjfr–dhrhZ, flQr lkykgA tfx–txr esaA lkjh–Js"BA Ąkfl–fĄkl ds, jxú [kk ds ¼lqxafşk nsrk gS½A tlq–Ťšk, flQrlkykgA Ąkflvk–¼euq"Ť ds ânŤ esa½ jxú [kkrk gS ¼vkSj uke dh lqxafşk fc[ksjrk gS½A1A

gfj tu–ijekRek ds Ăxr ¼cgqopu½A fyo ykbZ–lqjfr tksúhA lfĂ–lkjsA lkdr–ijekRek ls VwVs gqŞ euq"ŤA [kksft ibvk–ihNs iú tkrs gSa, fuank bZ"Ťk djrs gSaA fdjr–fdŞ gqŞ dkeA fdjr latksfx–fiNys fdŞ deks± ds latksx ls, fiNys fdŞ dkeksa ds laLdkjksa ds vlj rysA pfyvks–thou pky pyrk gSA ixq–iSjA ukxfu–liuh, ¼ekŤk½ liZuhA tfyvk–ty xŤkA2A

lqvkeh–gs Lokeh! tqfx tqfx–gjsd Ťqx esa, lnk ghA dgk Ăbvk–DŤk gqvk? dqN uk fcxkú ldkA nSfr–nSRŤ usA c[khyh–bZ"ŤkA Łfj ifjvk–Łú iúk, fxj xŤk, vkfRed ekSr ej xŤkA3A

tsrs–ftrus ĂhA izfĂ–izĂw usA lfĂ–lkjsA dkyS eqf[k–dky ds eqWag esaA xzflvk–idúk xŤk, Qls gqŞ gSaA jk[ks–jĎkk dhA4A

vFkZ:– gs ĂkbZ! ijekRek dk Ăxr ijekRek ds xqąk xkrs gqŞ izlUu–fpŸk jgrk gS, xqŚ dh efr ij py ds ijekRek dh ĂfDr mldks IŤkjh yxrh gSA izĂw us ¼gh½ şkqj–njxkg ls gh mlds ekFks ij Ťs ys[k fy[ks gksrs gSaA1A jgkmA

gs ĂkbZ! eSa fnu–jkr mlds pjąkksa dk şŤku şkjrk gWwa, ¼xqŚ dh Ñik ls gh½ ijekRek esjs eu esa vk clk gSA gs ĂkbZ! ijekRek dh flQrlkykg txr esa ¼lcls½ Js"B ¼inkFkZ½ gS, ¼tSls½ panu jxú [kk ds ¼lqxafşk nsrk gS, oSls gh ijekRek dk½ Ťšk ¼flQrlkykg euq"Ť ds ânŤ ls½ jxú [kkrk gS ¼vkSj, uke dh lqxafşk fc[ksjrk gS½A1A

gs ĂkbZ! ijekRek ds Ăxr lnk ijekRek esa lqjfr tksús j[krs gSa, ij ijekRek ls VwVs gqŞ lkjs euq"Ť muls bZ"Ťk djrs gSaA ¼ij, lkdr euq"Ť ds Ăh DŤk ošk?½ tSls–tSls fiNys fdŞ deks± ds laLdkjksa ds vlj rys fuand euq"Ť ¼fuank okyh½ thou–pky pyrk gS ¼RŤksa–RŤksa mldk vkfRed thou bZ"Ťk dh vkx ls½ Nw ds tyrk tkrk gSA ¼tSls fdlh euq"Ť dk½ iSj liuh ls Nwg ds ¼liZuh ds Mad ekjus ls mldh½ ekSr gks tkrh gSA2A

gs ¼esjs½ ekfyd–izĂw! vius Ăxrksa ds vki LoŤa j[kokys gks, gjsd tqx esa vki ¼vius Ăxrksa dh½ jĎkk djrs vkŞ gksA ¼gąkkZd"Ťi½ nSRŤ us ¼Ăxr izgykn ds lkFk½ bZZ"Ťk dh, ij ¼og nSRŤ Ăxr dk½ dqN uk fcxkú ldkA og lkjh ¼nSRŤ lĂk gh½ bZ"Ťk dj–dj ds viuh vkfRed ekSr lgsúrh xbZA3A

gs ĂkbZ! ftrus Ăh tho–tarq izĂw us iSnk fdŞ gqŞ gSa, Ťg lkjs gh ¼ijekRek ls foNqú ds½ vkfRed ekSr ds eqWag esa Qls jgrs gSaA gs nkl ukud! vius Ăxrksa dh izĂw us lnk gh LoŤa jĎkk dh gS, Ăxr izĂw dh škjąk iús jgrs gSaA4A2A


TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh