श्री गुरू ग्रंथ साहिब दर्पण । टीकाकार: प्रोफैसर साहिब सिंह । अनुवादक भुपिन्दर सिंह भाईख़ेल

Page 1125

jkxq ĂSjm egyk ƒ Ąk# ƒ pmins

ੴ ¼bd vksvadkj½ lfr ukeq djrk iqj[kq fujĂm fujoS#
vdky ewjfr vtwuh lSĂa xqj izlkfnœ

rqŁ rs ckgfj fdNw u gksbœ rw dfj dfj ns[kfg tkąkfg lksbœƒœ fdvk dghvS fdNq dgh u tkbœ tks fdNq vgS lĂ rsjh jtkbœƒœ jgkmœ tks fdNq djąkk lq rsjS ikflœ fdlq vkxS dhpS vjnkflœ„œ vk[kąkq lquąkk rsjh ckąkhœ rw vkis tkąkfg ljc foMkąkhœ…œ djs djkŞs tkąkS vkfiœ ukud ns[kS Fkkfi mFkkfiœ†œƒœ  ¼iék ƒƒ„‡½

in~vFkZ:–rqŁ rs ckgfj–rsjh ethZ ds myVA ns[kfg–rw laĂky djrk gSA tkąkfg lksb–rw gh ml ¼vius fd޽ dks leŁrk gSA1A

vgS–gS, gks jgk gSA jtkb–ethZ, gqde, eŤkZnkA1A jgkmA

dhpS–dh tkŞA2A

ckąkh–flQrlkykgA foMkąk–vkšpŤZtud dfjšesA foMkąkh–vkšpŤZtud dfjšes djus okykA ljc foMkąkh–gs vkšpŤZ Ăjs dfjšes djus okys!A3A

Fkkfi–cuk ds, iSnk djdsA mFkkfi–fxjk dsA4A

vFkZ:–¼gs izĂw! txr esa½ tks dqN gks jgk gS lc rsjh ethZ ds eqrkfcd gks jgk gS ¼pkgs og thoksa ds fyŞ lq[k gS pkgs nq[k gSA vxj thoksa dks dksbZ d"V fey jgk gS, rks Ăh mlds fo#€ jksl ds Śi esa½ ge tho DŤk dg ldrs gSa? ¼gesa rsjh jtˇk dh leŁ ugha gS, blfyŞ ge thoksa ls½ dksbZ fxyk fdŤk ugha tk ldrk ¼dksbZ fxyk Qcrk ugha gS½A1A jgkmA

¼txr esa½ dksbZ Ăh dke rsjh ethZ ds fo#€ ugha gks jgkA rw LoŤa gh lc dqN dj–dj ds laĂky djrk gS rw vki gh ¼vius fdŞ dks½ leŁrk gSA1A

¼vxj rsjh jtk esa dksbZ Şslh ĄkVuk ĄkfVr gks tks ge thoksa dks nq[knkbZ yxs, rc Ăh rsjs fcuk½ fdlh vkSj ds vkxs vkjtw ugha dh tk ldrh, lks ge thoksa us tks Ăh dksbZ rjyk djuk gS ¼QfjŤkn djuh gS½ rsjs ikl gh djuk gSA2A

gs lkjs vkšpŤZtud dfjšes djus okys izĂw! rw LoŤa gh ¼vius fdŞ gqŞ dkeksa ds jktˇ½ leŁrk gS ¼ge thoksa dks½ Ťgh Qcrk gS fd ge rsjh flQr–lykg gh djsa vkSj lqussaA3A

gs ukud! txr dks jp ds Ăh vkSj foukšk dj ds Ăh izĂw LoŤa gh laĂky djrk gSA izĂw LoŤa gh lc dqN djrk gS LoŤa gh ¼thoksa ls½ djokrk gS vkSj LoŤa gh ¼lkjs Ăsn dks½ leŁrk gS ¼fd DŤksa Ťg dqN dj vkSj djk jgk gS½A4A1A


ੴ ¼bd vksvadkj½ lfrxqj izlkfnœ

jkxq ĂSjm egyk ƒ Ąk# „œ xqj dS lcfn rjs eqfu dsrs banzkfnd czgekfn rjsœ lud luanu rilh tu dsrs xqj ijlknh ikfj ijsœƒœ Ăotyq fcuq lcnS fdm rjhvSœ uke fcuk txq jksfx fcvkfivk nqfcşkk Mqfc Mqfc ejhvSœƒœ jgkmœ xq# nsok xq# vy[k vĂsok fŹĂoąk lksŁh xqj dh lsokœ vkis nkfr djh xqfj nkrS ikbvk vy[k vĂsokœ„œ euq jktk euq eu rs ekfuvk eulk eufg lekbZœ euq tksxh euq fcufl fcvksxh euq leŁS xqąk xkbZœ…œ xqj rs euq ekfjvk lcnq ohpkfjvk rs fojys lalkjkœ ukud lkfgcq Ăfjiqfj yhąkk lkp lcfn fulrkjkœ†œƒœ„œ  ¼iék ƒƒ„‡½

in~vFkZ:–lcfn–škcn lsA dS lcfn–ds škcn lsA eqfu–ekSuşkkjh lkşkw, lnk pqi lkşk ds j[kus okysA dsrs–fdrus gh, csvarA banzkfnd–bUnz vkfn, bUnz vkSj ml tSls vkSjA czgekfn–czgek vkfn, czgek o ml tSls vkSjA lud, luanu–czgek ds iqŹA ikfj ijs–¼Ăoty ls½ ikj ykaĄk xŞA1A

Ăotyq–lalkj leqanzA fdm rjhvS–dSls rSjk tkŞ? ugha rSjk tk ldrkA jksfx–jksx esa, nqfcşkk ds jksx esaA fcvkfivk–xzlk gqvk, Qlk gqvkA nqfcşkk–nks fdLek iu, esjs rsjA Mqfc–Mwc dsA Mqfc Mqfc–ckj ckj Mwc dsA ejhvS–vkfRed ekSr lgsú ysrk gSA 1A jgkmA

nsok–izdkšk Śi, jksškuh dk JksrA vĂsok–ftldk Ăsn uk iú ldsA xqfj–xqŚ usA nkrS–nkrs usA2A

jktk–cyoku gkde, bfUnzŤksa dk ekfyd, bfUnzŤksa ij dkcw ik ldus okykA eu rs–eu ls, eu ¼ds ekŤkoh Qqjuksa½ lsA ekfuvk–eku xŤk, euk gks xŤkA eulk–eu dh oklukA eufg–efu gh, eu esa ghA tksxh–izĂw pjąkksa esa feyk gqvkA fcufl–fcul ds, ej ds, LoS Ăko ls lekIr gks dsA fcvksxh–fcjgh, izsehA xkbZ–xkŞ, xkrk gSA3A

xqj rs–xqŚ ls, xqŚ ls minsšk ys dsA rs–og yksxA Ăfjiqfj–lkjs txr esa ukdksukd Ăjk gqvkA yhąk–lkjs txr esa OŤkidA lcfn–škcn esa tqúk gqvkA4A

vFkZ:– xqŚ ds škcn ¼dh vxqokbZ½ ds fcuk lalkj–leqanz ls ikj ugha ykaĄkk tk ldrk, ¼DŤksafd½ ijekRek ds uke ls oafpr jgds txr ¼esj–rsj ds Ăsn–Ăko ds½ jksx esa Qlk jgrk gS, vkSj esj–rsj ¼ds xgjs ikfuŤksa½ esa ckj–ckj Mwc ds ¼xksrs [kk–[kk ds vkf[kj½ vkfRed ekSr lgsú ysrk gSA1A jgkmA

bUnz, czgek vkSj mu tSls vUŤ vusdksa lekfşkŤkWa yxkus okys lkşkw xqŚ škcn esa tqú ds gh ¼lalkj–leqanz ls½ ikj ykaĄkrs jgs, ¼czgek ds iqŹ½ lud luanu o vUŤ vusdksa rih lkşkqxąk xqŚ dh esgj ls gh Ăoty ls ikj gqŞA1A

xqŚ ¼vkfRed thou ds½ izdkšk dk Jksr gS, xqŚ vy[k vĂso ijekRek ¼dk Śi½ gS, ¼xqŚ ds crkŞ gqŞ jkLrs ij pyus ls gh½ xqŚ dh crkbZ gqbZ dkj dekus ls gh rhuksa Ăouksa ¼esa OŤkid izĂw½ dh leŁ vkrh gSA uke dh nkfr nsus okys xqŚ us ftl euq"Ť dks LoŤa ¼uke dh½ nkfr nh, mldks vyW[k–vĂso izĂw fey xŤkA2A

¼xqŚ dh esgj ls½ tks eu viuh škkjhfjd bfUnzŤksa ij dkcw ikus ds ykŤd gks xŤk; og eu ekŤkoh Qqjuksa ds ihNs nkSú–Ăkx cWan djuh eku xŤk, ml eu dh okluk mlds vius gh vanj yhu gks xbZA ¼xqŚ dh esgj ls og½ eu izĂw–pjąkksa dk feykih gks xŤk, og eu LoSĂko ls lekIr gks ds izĂw ¼–nhnkj½ dk izseh gks xŤk, og eu ÅWaph leŁ okyk gks xŤk, vkSj izĂw dh flQr–lkykg djus yx iúkA3A

¼ij,½ gs ukud! txr esa og fojys cans gSa ftUgksaus xqŚ dh škjąk iú dj viuk eu ošk esa fdŤk gS vkSj xqŚ ds škcn dks vius vanj clkŤk gS ¼ftUgksaus Ťg inoh ik yh gS½, mudks ekfyd izĂw lkjs txr esa ¼ukdks–ukd½ OŤkid fn[kkbZ ns tkrk gS, xqŚ ds lPps škcn dh cjdfr ls ¼lalkj–leqanz ds esj–rsj ds xgjs ikuh esa ls½ os ikj ykaĄk tkrs gSaA4A1A2A

uksV:– ‘Ąk# „‘ dk Ťg igyk škcn gSA vad ƒ dk Ťgh Ăko gSA

ĂSjm egyk ƒœ uSuh fnzlfV ugh ruq ghuk tfj thfrvk flfj dkyksœ Śiq jaxq jglq ugh lkpk fdm NksMS te tkyksœƒœ izkąkh gfj tfi tueq xbvksœ lkp lcn fcuq dcgq u NwVfl fcjFkk tueq Ăbvksœƒœ jgkmœ ru efg dkeq Øksşkq gm eerk dfBu ihj vfr Ăkjhœ xqjeqf[k jke tigq jlq jluk bu fcfşk r# rw rkjhœ„œ cgjs dju vdfy ĂbZ gksNh lcn lgtq ugh cwfŁvkœ tueq inkjFkq eueqf[k gkfjvk fcuq xqj vaşkq u lwfŁvkœ…œ jgS mnklq vkl fujklk lgt fşkvkfu cSjkxhœ iząkofr ukud xqjeqf[k NwVfl jke ukfe fyo ykxhœ†œ„œ…œ  ¼iék ƒƒ„‡–ƒƒ„ˆ½

in~vFkZ:–uSuh–vkWa[kksa esaA fnzlfV–ns[kus dh škfDrA ghuk–detksjA tfj–tj us, cqŽˇkis usA flfj–flj ijA dkyks–dky, ekSrA jglq–f[kyuk, izlUurkA lkpk–lnk dkŤe jgus okyk, jWchA te tkys–te dk tky, te dh QkghA1A

tueq–euq"Ť dk tueA xbvks–yakĄkrk tk jgk gSA u NwVfl–rw ¼te tky ls½ eqfDr ugha ik ldsxkA1A jgkmA

gm–eSa eSa, vgae~A ee–esjkA eerk–efYdŤrksa dh pkgrA xqjeqf[k–xqŚ dh škjąk iú djA jlq–¼fleju dk½ LoknA jluk–thĂ lsA bu fcfşk–bu rjhdksa lsA2A

cgjs–ftls lqukbZ uk nsrk gksA dju–dkuA vdfy–efr, leŁA gksNh–Fkksús nkŤjs okyhA lgtq–vMksy voLFkk, škkar jlA lcn lgtq–flQr lkykg dk škkar jlA eueqf[k–eu dh vksj eqWag dj ds, eu ds ihNs py dsA vaşkq–vaşkkA3A

mnklq–mijke, fuysZiA fujklk–vkškkvksa ls fujkykA lgt fşkvkfu–vMksyrk dh lekfşk esaA fşkvkfu–şŤku esa, lekfşk esaA cSjkxh–oSjkxoku, fueksZgA NwVfl–ekŤk dh ekSr ls cpsxkA ukfe–uke esaA4A

vFkZ:– gs izkąkh! ijekRek dk fleju djA ftanxh chrrh tk jgh gSA ijekRek dh flQrlkykg ls oafpr jg ds ¼ekŤk ds eksg ls, te ds tky ls½ rw dĂh cpk ugha jg ldsxkA rsjh ftanxh OŤFkZ pyh tkŞxhA1A jgkmA

gs izkąkh! rsjh vkWa[kksa esa ns[kus dh ¼iwjh½ rkdr ugha jgh, rsjk škjhj detksj gks xŤk gS, cqŽˇkis us rqŁs thr fyŤk gS ¼cqŽˇkis us rqŁs ekr ns nh gS½A rsjs flj ij vc ekSr dwd jgh gSA uk rsjk bZšojhŤ–Śi cuk, uk rqŁs bZšojhŤ jax pŽˇk, uk rsjs vanj bZšojhŤ vkuan vkŤk, ¼crk½ tedk tky rqŁs dSls Nksúsxk?A1A

gs izkąkh! rsjs škjhj esa dke ¼tksj Mky jgk½ gS, Øksşk ¼izcy½ gS, vgadkj gS, efYdŤrksa dh reUuk gS, bu lcdh cgqr TŤknk ihúk mB jgh gS ¼bu fodkjksa esa Mwcus ls rw dSls cps?½A

gs ĂkbZ! xqŚ dh škjąk iú dj ijekRek dk Ătu dj, thĂ ls ¼fleju dk½ Lokn ysA bu rjhdksa ls ¼bu fodkjksa ds xgjs ikuh esa ls fleju dh½ rkjh yxk ds ikj gks tkA2A

gs izkąkh! ¼flQrlkykg ds izfr½ rsjs dku cgjs ¼gh jgs½, rsjh cqf€ rqPN gks xbZ gS ¼Fkksúh–Fkksúh ckr ij vkis ls ckgj gks tkuk rsjk LoĂko cu xŤk gS½, flQrlkykg dk škkar–jl rw leŁ ugha ldkA vius eu ds ihNs yx ds rwus dherh euq"Ť–tUe xok fyŤk gSA xqŚ dh škjąk uk vkus ds dkjąk rw ¼vkfRed thou ds izfr½ vaşkk gh jgk, rqŁs ¼vkfRed thou dh½ leŁ uk vkbZA3A

¼gs izkąkh!½ ukud fourh djrk gS ¼vkSj rqŁs leŁkrk gS fd½ tks euq"Ť xqŚ ds crkŞ gqŞ jkLrs ij pyrk gS og ¼fodkjksa ds Qanksa ls½ eqfDr ik ysrk gS, izĂw ds uke esa mldh lqjfr fVdh jgrh gS, og ¼nqfuŤk esa fopjrk gqvk Ăh nqfuŤk ls½ mijke jgrk gS, vkškkvksa ls fuysZi jgrk ggS, vMksyrk dh lekfşk esa fVdk jg ds og ¼nqfuŤk ls½ fueksZg jgrk gSA4A2A3A


TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh