श्री गुरू ग्रंथ साहिब दर्पण । टीकाकार: प्रोफैसर साहिब सिंह । अनुवादक भुपिन्दर सिंह भाईख़ेल

Page 1118

dsnkjk egyk † Ąk# ƒ

ੴ ¼bd vksvadkj½ lfrxqj izlkfnœ

esjs eu jke uke fur xkohvS jsœ vxe vxksp# u tkbZ gfj yf[kvk xq# iwjk feyS y[kkohvS jsœ jgkmœ ftlq vkis fdjik djs esjk lqvkeh frlq tu dm gfj fyo ykohvS jsœ lĂq dks Ăxfr djs gfj dsjh gfj ĂkoS lks Fkkb ikohvS jsœƒœ gfj gfj ukeq veksydq gfj ifg gfj nsoS rk ukeq fşkvkohvS jsœ ftl uks ukeq nsb esjk lqvkeh frlq ys[kk lĂq NMkohvS jsœ„œ gfj ukeq vjkşkfg ls şkau tu dghvfg fru elrfd Ăkxq şkqfj fyf[k ikohvS jsœ fru ns[ks esjk euq fcxlS ftm lqrq fefy ekr xfy ykohvS jsœ…œ ge ckfjd gfj firk izĂ esjs eks dm nsgq erh ftrq gfj ikohvS jsœ ftm cNqjk nsf[k xÅ lq[kq ekuS frm ukud gfj xfy ykohvS jsœ†œƒœ  ¼iék ƒƒƒŠ½

in~vFkZ:–gs esjs eu–gs esjs eu! fur–fuRŤ, lnkA xkohvS–xkuk pkfgŞ, flejuk pkfgŞA vxe–vxEŤ, vigqWapA vxkspŚ–¼v+xks+p#A xks–KkusfUnzŤkaA p#–igqWap½ tks KkusfUnzŤksa dh igqWap ls ijs gksA u tkbZ yf[kvk–leŁk ugha tk ldrkA y[kkohvS–leŁk tk ldrk gSA jgkmA

vkis–LoŤa ghA dm–dksA fyo–yxu, izhrA ykohvS–yxrh gSA lĂq dks–gjsd thoA dsjh–dhA gfj ĂkoS–¼tks euq"Ť½ gjh dks vPNk yxrk gSA Fkkb ikohvS–txg ij ikŤk tkrk gS, dcwy gksrk gSA1A

veksydq–vewYŤ, tks fdlh ¼nqfuŤkoh½ ewYŤ ls ugha fey ldrkA ifg–iklA nsoS–nsrk gSA rk–rcA fşkvkohvS–flejk tk ldrk gSA ftl uks–¼lacaşkd ‘uks’ ds dkljąk ‘ftlq’ dh ‘ q’ ekŹk gV xbZ gS½A nsb–nsrk gSA frlq ys[kk–ml ¼ds deks± dk ys[kk½A lĂq–lkjkA NMkohvS–NqúkŤk tkrk gS, lekIr fdŤk tkrk gSA2A

vjkşkfg–vkjkşkrs gS ¼cgqopu½A ls–og euq"Ť ¼cgqopu½A şkauq tu–¼şkUŤ½ ĂkXŤškkyh euq"ŤA dghvfg–dgs tkrs gSaA elrfd–ekFks ijA şkqfj–şkqj njxkg lsA Ăkxq fyf[k ikohvS–vPNh fdLer fy[k ds ikbZ tkrh gSA fru ns[ks–mudks ns[kkA fcxlS–f[ky mBrk gS, [kqšk gksrk gSA lqrq–iqŹA fefy ekr–ekWa dks fey dsA xfy–xys lsA ykohvS–yxkŤk tkrk gSA3A

ckfjd–cPps, ckyd ¼cgqopu½A izĂ–gs izĂw! eks dm–eqŁsA erh–fškĎkkA ftrq–ftl ¼efr½ lsA ikohvS–ikŤk tk ldrk gSA cNqjk–cNjkA nsf[k–ns[k dsA xÅ lq[kq ekuS–xkŤ [kqšk gksrh gSA gfj xfy–gjh ds xys lsA ykohvS–yxkŤk tkrk gSA4A

vFkZ:– gs esjs eu! ijekRek dk uke lnk flejuk pkfgŞA gs eu! og ijekRek vigqWap gS, KkusfUnzŤksa dh igqWap ls ijs gS, ¼euq"Ť dh viuh vDy ls og½ leŁk ugha tk ldrkA tc iwjk xqŚ feyrk gS rc mldks leŁk tk ldrk gSA jgkmA

gs esjs eu! esjk ekfyd izĂw ftl euq"Ť ij LoŤa gh Ñik djrk gS, ml euq"Ť dks izĂw ¼vius pjąkksa dk½ IŤkj yxkrk gSA gs eu! ¼viuh vksj ls½ gjsd tho ijekRek dh ĂfDr djrk gS, ij ogh euq"Ť ¼mlds nj ij½ ijoku gksrk gS tks mldks IŤkjk yxrk gSA1A

gs esjs eu! ijekRek dk uke fdlh nqfuŤkoh ewYŤ ls ugha fey ldrk,¼mldk Ťg uke ml½ ijekRek ds ¼vius½ ikl gSA tc ijekRek ¼fdlh dks uke dh nkfr½ nsrk gS, rc gh flejk tk ldrk gSA

gs eu! esjk ekfyd izĂw ftl euq"Ť dks viuk uke nsrk gS ml ¼ds fiNys fdŞ gqŞ deks± dk½ lkjk fglkc lekIr gks tkrk gSA2A

gs esjs eu! tks euq"Ť ijekRek dk uke flejrs gSa, og euq"Ť ĂkXŤškkyh dgs tkrs gSaA muds ekFks ij şkqj ls gh izĂw dh gtwjh ls fy[kh vPNh fdLer mudks izkIr gks tkrh gSA gs ĂkbZ! muds nškZu djus ls esjk eu ¼bl rjg½ [kqšk gksrk gS, tSls iqŹ ¼viuh½ ekWa dks fey ds ¼[kqšk gksrk gS½, og ekWa ds xys ls fpid tkrk gSA3A

gs esjs firk–izĂw! ge tho rsjs cPps gSaA ¼gs izĂw!½ eqŁs Şslh efr ns, ftlls rsjk uke izkIr gks ldsA

gs ukud! tSls xkŤ ¼vius½ cNjs dks ns[k ds izlUu gksrh gS oSls gh og ĂkXŤškkyh euq"Ť lq[kh eglwl djrk gS ftldks ijekRek vius xys ls yxk ysrk gSA4A1A

dsnkjk egyk † Ąk# ƒ   ੴ ¼bd vksvadkj½ lfrxqj izlkfnœ esjs eu gfj gfj xqu dgq jsœ lfrxqŚ ds pju şkksb şkksb iwtgq bu fcfşk esjk gfj izĂq ygq jsœ jgkmœ dkeq Øksşkq yksĂq eksgq vfĂekuq fc[kS jl bu laxfr rs rw jgq jsœ fefy lrlaxfr dhtS gfj xkslfV lkşkw flm xkslfV gfj izse jlkbąkq jke ukeq jlkbąkq gfj jke uke jke jegq jsœƒœ varj dk vfĂekuq tks# rw fdNq fdNq fdNq tkurk bgq nwfj djgq vkiu xgq jsœ tu ukud dm gfj nbvky gksgq lqvkeh gfj laru dh şkwfj dfj gjsœ„œƒœ„œ  ¼iék ƒƒƒŠ–ƒƒƒ‹½

in~vFkZ:–js esjs eu–gs esjs eu! dgq–mpkjk djA şkksb–şkks djA bu fcfşk–bl rjgA ygq–ŽwWaŽ yksA jgkmA

vfĂeku–vgadkjA fc[kS jl–fof"kŤksa ds LoknA bu laxfr rs–budh laxfr lsA jgq–gV tkA fefy–fey dsA dhtS–djuh pkfgŞA xkslfV–fopkjA gfj xkslfV–ijekRek ds xqąkksa dh fopkjA lkşkw flm–xqŚ ls, xqjfl[k lsA jlkbąkq–¼jl+vŤu½ lkjs jlksa dk Ąkj, lcls Js"B jlA jegq–flejksA1A

varj dk–vanj dkA tks#–gSadúA vkiu xgq–vius vki dks ošk esa j[kksA dm–dks, ijA lqvkeh–gs Lokeh! gjs–gs gjh! dfj–cuk nsA2A

vFkZ:– gs esjs eu! ijekRek ds xqąk xkŤk djA xqŚ ds pjąk şkks–şkks ds iwtk dj ¼Ăko, vgadkj Nksú ds xqŚ ds pjąk iúk jg½A gs eu! bl rjhds ls IŤkjs izĂw dks ŽwWaŽ ysA jgkmA

gs eu! dke, Øksşk, yksĂ, eksg, vgadkj, fof"kŤksa ds pLds – buls gesškk nwj cuk jgA gs eu! lkşk–laxfr esa fey ds gjh–xqąkksa dh fopkj djuh pkfgŞA gs esjs eu! ijekRek dk IŤkj lc jlksa ls Js"B jl gS, ijekRek dk uke lkjs jlksa dk Ąkj gSA lnk ijekRek dk uke flejk djA1A

gs ĂkbZ! vius vanj dk Ťs xqeku–gSadú nwj dj fd rw cgqr dqN tkurk gS ¼fd rw cúk leŁnkj gS½A gs ĂkbZ! vius vki dks ošk esa j[kA

gs gjh! gs Lokeh! nkl ukud ij nŤkoku gksA ¼nkl ukud dks½ lar tuksa ds pjąkksa dh şkwú cukŞ j[kA2A1A2A


TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh